Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ulan-Majorat, zrealizowana w ramach projektu „Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat - montaż instalacji fotowoltaicznych”

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ulan-Majorat

W dniu 17 października 2019 r. Gmina Ulan-Majorat zawarła z firmą FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. z Pabianic umowę na realizację zamówienie pod nazwą: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ulan-Majorat, które było realizowane w ramach projektu „Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat - montaż instalacji fotowoltaicznych”.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje, w szczególności:

1)       dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 152 zestawów instalacji fotowoltaicznych, każdy zestaw składający się z 8 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 2,40 kWp

2)       montaż inwerterów DC/AC,

3)       montaż projektowanych rozdzielnic elektrycznych,

4)       montaż projektowanych instalacji elektrycznych nn – 0,4kV,

5)       montaż połączeń wyrównawczych,

6)       wykonanie uziemienia instalacji,

7)       wykonanie system zarządzania energią wraz z montażem modułów komunikacyjnych,

8)       przeprowadzenie rozruch instalacji,

9)       kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji,

10)    przeszkolenie wszystkich użytkowników z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem zainstalowanej instalacji,

11)    opracowanie szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

12)    podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej  PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu.

13)    wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania energią.

 

Łączna moc wykonanych instalacji wyniosła: 364,8 kW.

Łączna wartość inwestycji wyniosła: 1.458.865,92 zł.

 

Instalacje zostały wykonane z najwyższej jakości urządzeń pozwalając Mieszkańcom Gminy Ulan-Majorat korzystać z nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych i uzyskiwać oszczędności na rachunkach energetycznych. Kolejna inwestycja z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii zrealizowana na terenie Gminy Ulan-Majorat pozwala na jeszcze większe poprawienie jakości lokalnego środowiska poprzez zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii, które są źródeł wielu zanieczyszczeń.

 

Projekt „Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat - montaż instalacji fotowoltaicznych” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16, Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0103/16.

2020-05-07 00:00:00